Skip to content

Oppdatering av lov om offentlige anskaffelser

01_LinkedIn_artifik_sponsored_content_image_1200x627px copy

Har du fått med deg at det har blitt foreslått en oppdatering av lov om offentlige anskaffelser? Forslaget som ble publisert i november 2023 tar opp to nøkkelområder for forbedring:

Struktur: Forslaget inkluderer en omorganisering av regelverket, hvor betydelige deler foreslås flyttet fra forskrift til lov. Dette tiltaket er rettet mot å gjøre navigeringen i lovgivningen mer intuitiv

Bærekraft: Den nye vektingen av 30% for klima- og miljøhensyn foreslås tatt bort til fordel for reguleringer som i større grad lar oppdragsgiver velge hvor miljø ivaretas i anskaffelsesprosessen. I tillegg foreslås en forsterkning av Norgesmodellen for å sikre seriøsitetskrav, og forslaget signaliserer en klar retning mot mer bærekraftige offentlige innkjøp.

Høringsfristen for innspill til dette forslaget var satt til 10. februar, og alle høringssvar er nå tilgjengelige på regjeringens hjemmeside.

Disse tilbakemeldingene gir verdifull innsikt i samfunnets synspunkter på forslaget og åpner for videre dialog om utviklingen av regelverket.

Med offentlige innkjøp av varer og tjenester for milliarder av kroner hvert år, er det viktig at regelverket tilrettelegger for smidige og effektive anskaffelser. Artifik KGV representerer nettopp en slik løsning og er utviklet for å være Norges smarteste anbudsverktøy.

Kontakt oss for en demo og se hvordan vår løsning kan forenkle dine anskaffelsesprosesser.